Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LARIX Janusz Pieła S.K.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000072555, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd  Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 547-19-48-356 REGON: 072740844.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę LARIX Janusz Pieła S.K.A. uprzejmie prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ado@larix.com.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją relacji z kontrahentami.

Podstawą przetwarzania danych są następujące artykuły ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r:
– Art. 6 ust. 1 lit. a: osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– Art. 6 ust. 1 lit. b: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
– Art. 6 ust. 1 lit. c: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
– Art. 6 ust. 1 lit. f: przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Odbiorcy danych osobowych
Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie spraw bieżących dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, firmom ubezpieczeniowym.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).